Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de eenmanszaak handelend onder de naam FashionFlowers, ingeschreven bij de Kamers van Koophandel voor Midden-Nederland ondernummer 50061119, te TIEL  1 juni 2010.

De eenmanszaak wordt gedreven voor rekening van J.H.N. Zoon gevestigd aan de Minervastraat 21 te 4007 LJ TIEL, verder te noemen verkoper,

Artikel 1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden toepasselijk op alle offertes, overeenkomsten en/of leveranties van verkoper.

Artikel 2.

Voor de verkoper bestaat geen verplichting tot levering, ingeval van overmacht, waaronder begrepen te late levering door verkoper's leveranciers uit welke oorzaak ook, oorlogen, reilen of andere verstoringen van publieke orde, brand en dergelijke rampen, zijnde alle oorzaken die niet aan verkoper's schuld te wijten zijn.

Artikel 3.

Wanneer verkoper een levertijd overschrijdt kan koper slechts dan tot annule­ring van de goederen overgaan, nadat hij verkoper per aangetekend schrijven heeft gesommeerd. Verkoper heeft dan het recht, alsnog binnen 10 werkdagen de goederen geheel of gedeeltelijk na te leveren.

Artikel 4.

De verkoper heeft het recht, binnen 10 dagen na het uitschrijven van een order deze indien hem zulks noodzakelijk voorkomt te annuleren.

Artikel 5.

Een koper; die eenmaal op de onderhavige verkoopsvoorwaarden van verkoper heeft betrokken, wordt geacht ook bij eventueel daarna door hem mondeling in persoon, telefonisch of  e-mail opgegeven orders stilzwijgend akkoord te zijn met de toepassing van de onderhavige voorwaarden.

Artikel 6.

Door verkoper afgegeven goederen blijven het eigendom van verkoper tot op het moment van volledige betaling van al het aan de verkoper verschuldigde, inclusief eventueel verschuldigde rente, boete en schadevergoeding. De koper kan niet over goederen beschikken, zolang deze eigendom zijn van verkoper. Ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van koper komend saldo.

Artikel 7.

Verder machtigt koper verkoper, nu voor alsdan, dat bij niet rechtmatige nako­ming als in bovenstaand genoemd verkoper zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de goederen terug kan laten halen van de plaats waar zij zich bevinden. Indien door verkoper betaling voor afzending wordt verlangd omdat - en zulks uitsluitend ter verkoper's beoordeling - het door verkoper aan koper verleende krediet, een limiet heeft bereikt die vooruitbetaling gewenst maakt en de koper niet aan dit. verschil wil voldoen is de verkoper niet. gehouden tot levering van de bestelde goederen.

De koper is aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het factuurbedrag excl. B.T.W., indien koper de speciaal voor hem geproduceerde en of bestelde goederen niet conform de bestelde termijn of condities afneemt.

Artikel 8.

Reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na de dag van aflevering schriftelijk ter kennis van verkoper te zijn gebracht. Verkoper is niet gehouden later ingediende reclames in behandeling te nemen. Ook tijdig ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

Artikel 9.

Met betrekking tot de samenstelling van door verkoper geleverde goederen, is alleen vermelding daarvan op de factuur voor verkoper bindend. Voor de ver­melding op etiketten en dergelijke aanduiding op/aan goederen zelf aangebracht door wie ook, neemt verkoper geen verantwoordelijkheid op zich.

Artikel 10.

Indien een reclame door verkoper als geldige is aanvaard, kunnen de desbetref­fende goederen aan verkoper worden

geretourneerd, mits deze franco en verzekerd aan verkoper zijn verzonden. Vergoedingen en claim's zullen nooit meer kunnen bedragen dan de uiteindelijke factuur waarde. Geretourneerde goederen kunnen door verkoper alleen worden geaccepteerd indien zij, behoudens ingeval van transportschade, in staat van nieuw verkeren, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Geaccepteerde retourzendingen worden door verkoper aan koper gecrediteerd ter hoogte van het gefactureerde bedrag, dan wel het bedrag door voor diezelfde goederen gefac­tureerd zou zijn ten tijde van de creditering, indien dit laatste bedrag lager is.

Artikel 11.

Indien de koper in gebreke is, met betrekking tot een overeenkomst, vervalt tevens van rechtswege iedere verplichting van verkoper tot levering uit hoofde van andere tussen verkoper en koper bestaande overeenkomsten en worden eventuele verplichtingen van koper uit andere overeenkomsten, onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar.

Tot nakoming van enige uit de koopovereenkomst op hem rustende verplich­ting is koper van rechtswege in gebreke, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.

Artikel 12.

Lid 1.

Betaling dient in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden of door over- making per (post-)bank op de rekening van verkoper binnen 14 dagen na factuurdatum, danwel binnen een door partijen nader te bepalen en schriftelijk vastgelegde datum.

Lid 2.

Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie van verkoper en zonder dat de koper zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

Lid 3.

Indien de koper niet heeft voldaan binnen de in lid I van dit artikel genoemde termijnen is hij ingebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Koper is in dat geval aan verkoper verschuldigd een rente van 8 % per maand, een gedeelte van de maand voor een gehele gerekend, over het openstaande factuurbedrag, te rekenen vanaf de datum van factuur terwijl hij voorts verschuldigd is alle buitengerechtelijke invorderingskosten, welke worden gesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, doch met een minimum van euro 340,-.

Voorts komen alsdan voor rekening van de koper alle gerechtelijke kosten daaronder begrepen de werkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Lid 4.

Ingeval een afbetalingsregeling wordt overeengekomen is de koper naast bovengenoemde vertragingsrente en buitengerechtelijke invorderingskosten 3%  van de hoofdsom als afwikkelingskosten verschuldigd indien de vordering min­der dan euro 2.270,-- bedraagt en 5% van de hoofdsom indien de vordering euro 2.270,-- of meer bedraagt.

Artikel 13.

Geschillen en toepasselijk recht.

Lid 1.

De overeenkomst met de koper wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

Lid 2.

Alle geschillen van welke aard ook dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem.

Lid 3.

Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de koper/opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

Lid 4.

Voor alle geschillen geldt dat de toepassing van het verdrag inzake interna­tionale koopovereenkomsten van 11 april 1980 is uitgesloten.

Artikel 14.

Bij bestellingen < euro 200,00 worden de portokosten van de zending aan u door berekend. Deze kosten bedragen euro 7,70 excl. BTW.


TERUG NAAR VORIGE PAGINA

U keert terug naar uw vorige pagina

TERUG NAAR HOME PAGINA

Vanuit de home pagina kunt u weer naar uw bestemming navigeren

UPDATE 28 februari 2018